Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden in PDF: klik hier

Halen bus:

 • Bij ophalen moet de te verwachten huursom + de borg (€ 250,-) contant voldaan worden of het bedrag moet een dag vooraf per bank overgeboekt zijn. Op onze locatie kan helaas niet gepind worden.
 • Het rijbewijs + een kopie, van de chauffeur (= ophaler), moet meegenomen worden.
 • De ophaler moet een recent bank of bankafschrift meenemen (of salaris strookje of belasting papieren) Voor adresverificatie.
 • De bus zal volgetankt meegegeven worden.
 • De bus wordt schoon meegegeven.
 • Wordt een tijdstip van terugbrengen afgesproken.

Terug brengen van de bus:

 • Bus moet schoon terug gebracht worden.
 • Indien bus schoon gemaakt moet worden komen daar kosten bij (min. 29 euro).
 • Bus moet weer volgetankt teruggebracht worden samen met de laatste tankbon.
 • Indien de bus nog volgetankt moet worden komen daar tank kosten bij.
 • Bus moet voor of uiterlijk op de afgesproken tijd en datum terug zijn.

Extra voorwaarden:

 • Minimum leeftijd van de huurder moet 24 jaar zijn. De huurder moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
 • Indien huurder jonger is dan 25 jaar wordt het eigen risico verdubbeld en kan het eigen risico niet meer afgekocht worden.
 • Indien er niet aan de extra voorwaarden wordt voldaan bestaat er nog steeds een mogelijkheid tot het huren van een voertuig in goed gezamenlijk overleg .

De Algemene huurvoorwaarden van AAautoverhuur:

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;
 • huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
 • verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit onder de handelsnaam AAautoverhuur
 • consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig en de derving van huurinkomsten;met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel,waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
 • Onder bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;

Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt of niet goed functioneert, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder en wordt de gereden kilometers vanuit de gps geregistreerd.

Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, voltankkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.

Artikel 2: Verlenging van de huurperiode

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief BTW) boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 50,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 4: Annulering

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een Annuleringsregeling is overeengekomen.

Artikel 5: Betaling

De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode wordt vooruitbetaling van de huurpenningen, als ook betaling van een waarborgsom verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.

Indien huurperiode 7 dagen of langer is dient er een vooruitbetaling te geschieden van 20 % van de te verwachte huursom.

Verhuurder is ten allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per bank/giro van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.

Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.

Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

 

Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijvoorbeeld, tolgelden en de kosten voor brandstof, olie, ruitensproeiervloeistof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

Artikel 7: Gebruik van het voertuig

Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.

Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Bestuurder moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract.

Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.

Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.

Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.

Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.

Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheid, rijvaardigheid of betrouwbaarheidsproeven te houden.

Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij is overeengekomen met verhuurder.

Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud aan verhuurder aan te bieden.

Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 29,- (excl. BTW).

Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.

In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:

 • verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
 • de instructies van verhuurder op te volgen;
 • de politie ter plaatse te waarschuwen;
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
 • binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan

verhuurder te overleggen;

 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
 • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van
 • beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweren tegen aanspraken van derden.

Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;

 • de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
 • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
 • het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
 • het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
 • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;
 • de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;
 • Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van

 • maximaal € 1.500,- voor de huurder die consument is;
 • maximaal € 5.000,- voor de huurder die niet consument is;

voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan 1,80 meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar boven uitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van huurder, hiervoor dient de huurder een verzekering af te sluiten

Artikel 9: Eigen Risico:

Er geldt een eigen risico voor de voertuigen van 950 euro. Deze kan afgekocht worden voor een dagpremie naar een eigen risico van 350 euro. Het eigen risico kan nooit tot 0 euro terug gebracht worden.

Als de reis naar het buitenland gaat en door een land gaat met een verhoogd eigen risico, dan geld het eigen risico voor de gehele verhuur periode. Ongeacht waar een eventuele schade ontstaan zou zijn.

Als er 1 of meer bestuurders 25 jaar of jonger is dan wordt het eigen risico verdubbeld en kan het niet afgekocht worden. Het heeft verder geen invloed of op dat moment de bestuurder onder de 25 jaar reed of een andere bestuurder.

De verhoogde eigen risico’s voor bepaalde landen worden gewijzigd als de verzekering daar de aanzet toe geeft. U wordt hier bij ophalen van het voertuig geduid wat de op dat moment geldig risicobedrag is.

Artikel 10: Herstellingen van het voertuig

De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.

Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.

Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.

Artikel 11: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder

Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.

Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.

In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien door de reparatietijd van het voertuig aan een onbekend gebrek aan het voertuig.

 

Artikel 12: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 15,- (excl. BTW).

Artikel 13: Beslag op het voertuig

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 14: Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 16: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 11 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

De gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van huurder of van bestuurder worden in ieder geval opgenomen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd, er door toedoen of nalaten van huurder of bestuurder herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht en indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan. Bij verantwoordelijke kunt u inlichtingen over verwerkte persoonsgegevens en de duur van de registratie opvragen en schriftelijk in verzet komen.

Artikel 17: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

Voorschoten, oktober 2019

Aanvullende voorwaarden:

HUURTIJD:

De huur wordt geacht in te gaan op de tijd, als overeengekomen bij de bestelling van het voertuig en eindigt op het overeengekomen tijdstip; wanneer de huurder van zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende, geen gebruik maakt, is hij desniettegenstaande de gehele vermoedelijke huursom verschuldigd.

VERLENGING HUUR EN OVERSCHRIJDING HUURTIJD:

Bij verlenging van de huur, nadat deze reeds is ingegaan, wordt, behoudens de overeengekomen huur, voor de meerdere dagen een tarief berekend, dat voor dat aantal dagen geldt. Bijv. huurt men voor een week en verlengt men met een week, dan is men verschuldigd de huur voor 2 maal 1 week en derhalve niet de huur die geldt voor 2 weken.

Verlenging is slechts mogelijk, na verkregen goedkeuring van de verhuurder en op voorwaarde, dat betaling van de huurprijs en het voldoen van de borg wordt nagekomen. Heeft men geen verlenging gevraagd en verkregen, of is men de hierna genoemde bepalingen niet nagekomen, dan is men voor de eerste dag een boete verschuldigd van 70 % van daghuur, voor elke volgende dag een boete van 50 % van daghuur, vermeerderd met de door verhuurder maximaal te lijden huurderving over de termijn, waarmede de huurtermijn is overschreden, ongeacht het feit of de verhuurder deze huur al of niet gederfd heeft, alsmede een vergoeding voor de huurderving, welke kan ontstaan, doordat de te late terugkomst de volgende huurovereenkomst niet mocht kunnen worden nagekomen. Deze boetebepaling geldt niet voor huuroverschrijding in de avonduren van de dag, welke voor terugkomst was overeengekomen; hiervoor geldt dan de prijs als aangegeven in de 2e en 3e alinea van deze bepalingen.

BETALING HUURPRIJS EN WAARBORGSOM:

De te verwachten huur, alsmede de waarborgsom moeten vooruit betaald worden. De waarborgsom kan niet dienen voor een verlenging van de huur. Indien men de wagen, NA VERKREGEN GOEDKEURING VAN DE VERHUURDER, voor een bepaalde tijd zou willen behouden, moet men de meerdere huur minstens 24 uur voor het eindigen van de lopende huur voldoen, dus 24 uur voor de verlenging begint, op straffe van het in werking treden van gemelde boetebepalingen.

VERZEKERING:

De voertuigen zijn door de verhuurder verzekerd op WA condities, met een wettelijke aansprakelijkheid van € 45.000.- per gebeurtenis. Bij ongevallen zijn er rechten ontleend aan de inzittende- en rechtsbijstandverzekering.  Bij eventuele schade draagt de huurder een eigen risico van € 950,-, d.w.z. bij schade aan de wagen zal de eerste € 950,- op de huurder verhaald worden, als de schade niet verhaald kan worden op een verzekering buiten de mijne, het resterende bedrag wordt door de verhuurder voldaan. In geval van schade, al of niet door schuld van huurder, of diens bestuurder, aan de auto’s en/of aan derden toegebracht, is de huurder verplicht de wensen op te volgen van het zich onder de papieren bevindende schade-aangifteformulier (huurder is verplicht verhuurder van het schadegeval zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen en zulks schriftelijk te bevestigen, onder inzending van een situatietekening en onder opgave van getuigen en verdere bijzonderheden van het ongeval en de door verhuurder te geven instructies op te volgen.)

Alle schade die boven de 1,80 meter ligt is voor rekening van de huurder tenzij er een schadeveroorzaker aangetoond kan worden.

Bij gebreke van genoemde kennisgeving of bij het niet opvolgen van de instructies, zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade, aansprakelijk zijn.

SCHADE NIET OP POLIS GEDEKT:

Voor rekening van huurder zijn:

 1. Schade en boeten, ten gevolge van wetsovertredingen van bestuurder;
 2. Kosten verbonden aan het ophalen en/of brengen naar de garage van verhuurder, voor zover zij niet onder verzekering vallen;
 3. Bedrijfsschade, ten gevolge van een ongeval of diefstal of door niet bedrijfsklaar zijn van de wagen door schuld of nalatigheid van de bestuurder; de bewijslast rust op de huurder;
 4. Alle kosten, welke ontstaan door op onbehoorlijke of ondeskundige wijze rijden, behandelen en verzorgen van de wagen;
 5. Schade, ten gevolge van inbeslagname in Binnen- en Buitenland, b.v. wegens smokkelen, dronkenschap, enz.;
 6. De huurder is tegenover verhuurder aansprakelijk voor alle schaden, hoe ook ontstaan, gedurende de huurtijd. Indien de schade voor verzekering wordt gedekt, blijft huurder aansprakelijk voor de bovengenoemde € 800,-; indien echter de schade is ontstaan door schuld van derden en verhaald is geworden, wordt deze gerestitueerd tot genoemde bedragen.

BRANDSTOF:

Het brandstofverbruik is voor rekening van de huurder. Bij de aanvang van de huur wordt (of is) de tank gevuld, bij terugkomst moet de wagen weer vol getankt zijn met de tankbon van voltanken. Is dit echter niet het geval dan wordt de tank weer gevuld, en deze brandstof in rekening gebracht samen met een boete van € 7,50.

REPARATIES EN WEIGERING:

Kleine defecten of reparaties zijn voor rekening van de huurder. Deze mogen slechts worden hersteld door dealers van het gehuurde automerk of, bij gebreke daarvan in de omgeving, door een erkende garagehouder. Bij grotere reparaties is men verplicht zich met verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door deze te geven advies. Men is verplicht van de reparaties en de te vervangen onderdelen een behoorlijk omschreven en gekwiteerde rekening over te leggen, mede met de vervangen onderdelen. Bijkomende kosten zoals b.v. taxi, hotel, telefoon kosten moet door de huurder verhaald worden op de door huurder afgesloten verzekering en kan niet verhaald worden op de verhuurder.

Bij niet nakoming daarvan, worden de kosten onder geen enkel beding vergoed.

BANDEN & RUITEN:   

Banden/ruit reparaties zijn voor rekening van huurder en staan los van een evt eigen risico. In geval van beschadiging van een der banden/ruiten, tengevolge van een andere oorzaak dan normale slijtage, is de huurder verplicht deze band/ruit te vervangen door een band/ruit met dezelfde afmetingen en condities. Huurder kan ook een band en ruit verzekering afsluiten om voor deze schades gedekt te zijn zonder eigen risico.

ALGEMENE BEPALINGEN:   

Onder geen enkele omstandigheid kan verhuurder worden aangesproken voor schade of kosten, welke voor huurder of derden kunnen ontstaan, ten gevolge van weigering van de wagen, schade of defect aan de auto door gebrek of concentratiefout, zelfs niet, ingeval van schuld van verhuurder, door te late afgifte of annulering van de huur.

VERBODSBEPALINGEN:   

Het is verboden:

 1. Gestolen goederen te vervoeren, al of niet tegen betalingen;
 2. Meer personen te vervoeren, dan aangegeven op de bij de wagen behorende wegenkaart;
 3. De wagen te besturen terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol  en/of drugs verkeert.
 4. Sleutels en/of de papieren van de wagen te dupliceren.

VERPLICHTING HUURDER:   

De huurder is verplicht dagelijks, of althans bij het brandstof tanken, te doen controleren de spanning van de banden; oliestand motercarter en spanning ventilatorriem.

In de wintermaanden is de huurder verplicht de wagen tegen vorstschade te beveiligen.

Bij langere huur zorg te dragen, dat de wagen op tijd wordt doorgesmeerd en de olie ververst.

De huurder heeft de verantwoording voor de terugbezorging van de mede gegeven papieren, alsmede voor het vervullen van eventuele formaliteiten daaraan verbonden.

DE WAARBORGSOM DIENT TER GEHELE OF GEDEELTELIJKE BETALING VAN BOVENGENOEMDE SCHADEN EN TEKORTKOMINGEN VAN DE HUURDER.